Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6583/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu qua đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10689/VPCP-KTTH ngày 03/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 01-2018/NK ngày 25/10/2018 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Long Thanh Bình và báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến thủ tục nhập khẩu hàng hóa là phế liệu qua đường thủy nội địa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 thì kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 không cho phép phế liệu nhập khẩu thông qua các cửa khẩu bằng đường bộ và đường sắt vào Việt Nam. Liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu đường thủy nội địa, Bộ Tài chính đã có công văn số 12957/BTC-TCHQ ngày 22/10/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó có kiến nghị nội dung bổ sung không cho phép phế liệu nhập khẩu qua cửa khẩu đường thủy nội địa. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo về nội dung này. Do vậy, để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg thì yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan giải quyết thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu qua đường thủy nội địa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c)
- Công ty TNHH TM DV Vĩnh Long Thanh Bình (đ/c: Tổ 14, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành