Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6538/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2233/HQHCM-TXNK ngày 31/7/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc phân loại mặt hàng Máy hút bụi dùng cho máy bay của Công ty cổ phần cơ điện lạnh Lâm Sơn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014QH13, hiệu lực từ 1/1/2015:

“Phân loại hàng hóa để xác định mã s hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã s của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ”.

Theo đó, việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam được thực hiện từ ngày 01/1/2015 theo quy định của Luật HQ năm 2014.

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trường hợp “mặt hàng máy hút bụi dùng cho máy bay” do Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Lâm Sơn nhập khẩu, được xác định là loại máy hút bụi có động cơ gắn liền, công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít” thì thuộc nhóm 85.08, mã số 8508.11.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu để kiểm tra, xác định bản chất hàng hóa, thực hiện phân loại đúng quy định tại các văn bản dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-HoàngPL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương