Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 323/HQHP-TXNK ngày 11/01/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc báo cáo vướng mắc xác định máy hút bụi có động cơ điện gắn liền. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo các thông tin và tài liệu kèm theo công văn số 323/HQHP-TXNK, mặt hàng vướng mắc phân loại là máy hút bụi công nghiệp hiệu NILFISK, model VHW310, dung tích 15L, sử dụng điện áp 3 pha 400V/50HZ, công suất 1,5KW. Mặt hàng có phần động cơ được gắn liền với bộ phận cánh quạt tạo lực hút, được lắp chung trên đế của máy cùng với khối thùng lọc/chứa rác và nối với khối này bằng một ống mềm. Mặt hàng máy hút bụi nêu trên có phần động cơ là một phần gắn liền của máy hút bụi hoàn chỉnh, phù hợp là loại máy hút bụi có động cơ gắn liền, phân loại vào nhóm 85.08, mã số 8508.11.00.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT, Cục KĐHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương