Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Ống lót trục vòng bi dùng cho máy công nghiệp”

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3182/HQHN-KTSTQ ngày 02/10/2019 của Cục HQ TP. Hà Nội vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo “Ống lót trục vòng bi dùng cho máy công nghiệp”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Chú giải 2 Phần XVI, tham khảo Chú giải HS nhóm 84.82;

1. Theo mô tả tại công văn số 3182/HQHN-KTSTQ và tài liệu kỹ thuật gửi kèm theo công văn của Cục Hải quan TP. Hà Nội, mặt hàng là ống lót (Adapter Sleeves) được sử dụng để cố định ổ lăn (bearing) trên trục thẳng (plain shafts) và trục bậc (stepped shafts). Cụ thể, ống lót có thể cố định ổ lăn ở bất kỳ vị trí nào trên trục khi sử dụng ống lót trên trục thẳng và có thể định vị ổ lăn một cách chính xác theo phương dọc trục, giúp cho việc tháo lắp dễ dàng khi sử dụng ống lót trên trục bậc với vòng cách hình L.

Ống lót chuyên dùng với vòng bi lỗ côn và được sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau, lắp đặt dễ dàng và không cần các chi tiết khác để cố định trên trục. Các ống lót được thiết kế xẻ rãnh và cùng cấp đồng bộ với một đai ốc khóa và một cơ cấu khóa. Các kích thước nhỏ sử dụng đai ốc và vòng đệm khóa, các kích cơ kích thước lớn hớn sử dụng đai ốc khóa và một kẹp khóa hoặc một bản khóa.

2. Đặc điểm mặt hàng nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.82 bi hoặc ổ đũa”, phân nhóm “- Bộ phận”, mã số 8482.99.00 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (My- 3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng