Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/TCTHADS-VP
V/v tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục trưởng THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thống kê 04 tháng đầu năm 2018 cho thấy kết quả THADS đạt tỷ lệ 42,85% về việc và 8,86% về tiền, cao hơn 3,14% về việc nhưng thấp hơn 4,46% về tiền so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, trong bối cảnh tổng số thụ lý tăng về việc (11,20%) và về tiền (19,22%) nhưng kết quả phân loại án có điều kiện thi hành đều giảm cả về việc (2,41%) và tiền (9,93%). Số án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 1,86% về việc và 6,71% về tiền), đáng lưu ý là không có địa phương nào giảm được số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau. Một số địa phương kết quả THADS đạt thấp như về việc: Tây Ninh (28,81%), Vĩnh Long (30,36%), Tiền Giang (31,45%), Long An (31,73%), Trà Vinh (32,96%); về tiền: Phú Yên (1,19%), Hòa Bình (3,01%), Hải Phòng (4,28%), Thái Bình (4,39%), Bình Định (4,58%).

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương ổn định kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay sau Tết Nguyên đán, tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao. Đồng thời, phân công Lãnh đạo Cục sâu sát đôn đốc, kiểm tra các địa bàn phụ trách, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành.

Yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Tỉnh/Thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);
- Ban Chỉ đạo THADS các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục (để t/h);
- Cổng TTĐT TCTHADS (để đăng tải);
- Lưu; VT, VP.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi