Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/BYT-TB-CT
V/v đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch (sau đây gọi tắt là các Công ty)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, nhu cầu các trang thiết bị, vật tư y tế tăng cao, trong khi khả năng cung ứng hạn chế do các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch khan hiếm trên toàn cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để sẵn sàng và đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các Công ty:

- Tập trung ổn định sản xuất, kinh doanh, tăng ca sản xuất, tăng năng suất lao động để đáp ứng tối đa nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế, tái cơ cấu sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường theo hướng tăng số lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Đối với các hợp đồng cung cấp cho cơ sở đã và sẽ ký, đề nghị ưu tiên cung cấp cho nhu cầu của các bệnh viện, Sở Y tế nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

- Đảm bảo bình ổn giá, trường hợp giá nguyên liệu đầu vào tăng thì việc điều chỉnh giá phải phù hợp. Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá trang thiết bị, vật tư y tế gây tác động tiêu cực đến thị trường và tâm lý người dân.

- Chủ động nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu để đảm bảo duy trì sản xuất. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế và Bộ Công thương để được hỗ trợ, phối hợp giải quyết.

Đề nghị các Công ty nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272/ 0904050626, email: dmec@moh.gov.vn để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường