Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6454/VPCP-CN
Về công tác phối hợp, thực thi pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

Về việc Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban) tại văn bản số 4655/BGTVT-VT ngày 15 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, thực hiện công tác phối hợp thực thi pháp luật tại cảng hàng không, sân bay theo thẩm quyền, tiếp tục xử lý kiến nghị của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hàng không theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn hàng không trong mọi tình huống.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- BCĐ phòng, chống khủng bố Quốc gia;
- UB An ninh hàng không dân dụng Quốc gia;
- UB An toàn giao thông Quốc gia;
- UB Quốc gia Ứng phó SC, TT & TKCN;
- Các Bộ: TP, TC, KH&CN, CT, NG, YT, KH&ĐT, TT&TT, VH, TT&DL;
- UBND các tỉnh, thành phố có Cảng HK, sân bay;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục