Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6431/BKHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Tiến Đạt
(Đ/c: Phòng 1206, Sakura Tower, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7268/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Quý Công ty đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc đăng ký nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hiện nay, Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề xuất của Quý Công ty liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện quy định về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh đề thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của Quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (thay trả lời CV số 7268/VPCP-ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).VR6

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đặng Quang Tư