Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/VPCP-QHQT
V/v Thông điệp của TTgCP chúc mừng 45 năm quan hệ Việt Nam - Canada

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 2288/TTr-BNG-CM ngày 27 tháng 6 năm 2018 về Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình trên, giao Bộ Ngoại giao triển khai cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Vụ TH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT(2)QH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6383/VPCP-QHQT năm 2018 về Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng 45 năm quan hệ Việt Nam - Canada do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6383/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản