Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/VPCP-QHQT
V/v Thông điệp của TTgCP chúc mừng 45 năm quan hệ Việt Nam - Canada

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 2288/TTr-BNG-CM ngày 27 tháng 6 năm 2018 về Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình trên, giao Bộ Ngoại giao triển khai cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Vụ TH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT(2)QH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng