Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3788/VPCP-QHQT
V/v Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CHXHCN Việt Nam và Công quốc Lít-ten-xơ-tên

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1710/TTr-BNG-CÂu ngày 29 tháng 05 năm 2008) về việc Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công quốc Lít-ten-xơ-tên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công quốc Lít-ten-xơ-tên (Liechtenstein).

2. Ủy quyền cho Đại sứ Việt Nam tại Bern thay mặt Chính phủ ký Thông cáo chung với Lít-ten-xơ-tên (Liechtenstein).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc