Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 287/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM-NHẬT BẢN VÀ NĂM HỮU NGHỊ VIỆT-NHẬT 2013

Ngày 01 tháng 8 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao về tình hình chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013, ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh các Bộ, ngành và địa phương liên quan đã chủ động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 991/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 7 năm 2012, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013.

2. Thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào nội dung và các hoạt động nêu trong Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1979-21/9/2013) và năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013 (văn bản số 1086/ĐA-BNG-ĐBA-m ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ Ngoại giao) xây dựng chương trình, nội dung các hoạt động cụ thể gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp trước ngày 01 tháng 9 năm 2012. Bộ Ngoại giao xem xét, điều chỉnh tổng thể Chương trình cho phù hợp, tránh sự trùng lặp, đảm bảo tính hiệu quả và tính kinh tế của các hoạt động, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

3. Về thành phần của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan căn cứ mục III của Đề án nói trên về cơ cấu của Ban Chỉ đạo, gửi danh sách cụ thể đến Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo.

4. Giao Bộ Công an đề xuất thành phần Tiểu ban An ninh-Trật tự an toàn xã hội trong Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, NC;
- Lưu: VT, QHQT (2). (XH)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ