Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6353/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các trường đại học, cao đẳng
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên

 

Ngày 12/9/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) thay thế Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng. Để bảo đảm chương trình GDQP-AN được triển khai thực hiện thống nhất, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Xây dựng chương trình chi tiết môn học:

- Chương trình GDQP-AN ban hành theo Thông tư số 31/2012/TT- BGDĐT nhằm thống nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng; với khối lượng kiến thức 08 tín chỉ. Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng bài giảng theo nội dung đã xác định trong từng học phần; bảo đảm đủ thời gian cho các hoạt động đào tạo, theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập.

- Với các trường thực hiện đào tạo theo niên chế, khối lượng kiến thức môn học GDQP-AN 08 tín chỉ, chuyển đổi tương ứng 11 đơn vị học trình (165 tiết).

- Thời gian quy định trong Chương trình không bao gồm thời gian kiểm tra, thi và tham quan. Vì vậy, các trường bố trí thời gian kiểm tra, thi, tham quan phù hợp với yêu cầu của từng học phần và đặc điểm của từng trường. Bài giảng Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học GDQP-AN được mở đầu môn học không phụ thuộc vào bất cứ học phần nào.

2. Thời điểm thực hiện chương trình:

Thời điểm thực hiện chương trình có hiệu lực theo Thông tư quy định là ngày 29/10/2012. Tuy nhiên, do đặc thù chương trình đào tạo được bố trí theo học kỳ, năm học, vì vậy tùy theo đặc điểm từng trường có thể bố trí ngay trong năm học 2012-2013 hoặc thực hiện từ năm học kế tiếp.

Với các trường cao đẳng nếu học kỳ 1 năm học 2012-2013 chưa bố trí học GDQP-AN theo chương trình cũ (Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT), thì bố trí học theo chương trình mới. Trường hợp đã bố trí học theo chương trình cũ thì tiếp tục thực hiện theo tiến trình đào tạo, không phải học bổ sung kiến thức theo chương trình mới.

3. Đối với trung tâm GDQP-AN sinh viên:

Ngoài các quy định về xây dựng chương trình chi tiết môn học và thời điểm thực hiện chương trình nêu trên, các trung tâm GDQP-AN sinh viên cần chú ý một số nội dung sau đây:

- Gửi thông báo cho các trường trong quy định liên kết đào tạo (đặc biệt là các trường cao đẳng) về chương trình GDQP-AN ban hành kèm Thông tư số 31/2012/TT- BGDĐT.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học, với các tiết thảo luận trên lớp, thực hành trên thao trường tổng hợp và các hoạt động rèn luyện ngoại khóa không vượt quá thời gian hiện hành.

Trong quá trình thực hiện chương trình GDQP-AN nếu có vướng mắc, các trường kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) để phối hợp bổ sung, hướng dẫn thực hiện; địa chỉ liên hệ: Email: Vugdqp@moet.edu.vn; Fax 04.38684158; điện thoại 0912056110.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Nguyễn Thiện Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6353/BGDĐT-GDQP hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 6353/BGDĐT-GDQP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/09/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Thiện Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/09/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản