Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6350/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý về chính sách và phân loại đối với mặt hàng ghế dùng để chơi đàn piano đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua Tổng cục Hải quan nhận được một số ý kiến phản ánh về việc xử lý về chính sách và phân loại đối với mặt hàng ghế dùng ngồi chơi đàn piano đã qua sử dụng nhập khẩu cùng đàn piano, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; áp dụng 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thì:

Trường hợp mặt hàng đàn piano đã qua sử dụng nhập khẩu bao gồm đàn piano và ghế dùng ngồi chơi đàn piano đồng bộ, thì phân loại theo mã số của đàn piano, thuộc nhóm 92.01, mã số cụ thể tùy theo cấu tạo của đàn piano như loại đứng hoặc loại khác...

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là ghế dùng ngồi chơi đàn piano đã qua sử dụng không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì phân loại vào nhóm 94.01, mã số cụ thể tùy thuộc cấu tạo của ghế và chịu sự điều chỉnh của chính sách mặt hàng theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC - Bộ Tài chính;
- Cục Giám sát quản lý;
- Cục HQ TP.HCM (thay trả lời công văn số 1983/HQHCM-TXNK ngày 07.06 2013);
- Cục HQTP. Hải Phòng (thay trả lời công văn số 4034/HQHP-TXNK ngày 05.05.2014
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường