Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5158/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6147/HQHP-TXNK ngày 14/5/2020 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc việc phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017;

Căn cứ chú giải 8(a) Phần XV của HS 2017 về khái niệm phế liệu và mảnh vụn;

Căn cứ chú giải chi tiết HS của nhóm 73.02;

Căn cứ chú giải chi tiết nhóm 73.08;

Mặt hàng ray thép đã qua sử dụng được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng như phế liệu kim loại, sắt vụn thì phù hợp phân loại tại nhóm 72.04 Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

- Trường hợp mặt hàng là đường ray xe lửa, tàu điện hoặc vật liệu xây dựng đường ray xe lửa, tàu điện theo mục đích thiết kế ban đầu, không kể mục đích sử dụng dự kiến của chúng, phù hợp phân loại tại nhóm 73.02 Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc tàu điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm đế (đế ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate), tà vẹt và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray.

- Trường hợp mặt hàng là đường ray nhà xưởng, cầu trục (với đặc trưng là một khi chúng được đặt đúng vị trí nào thì chúng vẫn ở đúng vị trí đó) phù hợp phân loại tại nhóm 73.08 Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng rà soát, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các Doanh nghiệp khai báo nhập khẩu mặt hàng Ray thép đã qua sử dụng, căn cứ kết quả kiểm tra và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại mặt hàng Ray thép đã qua sử dụng phù hợp với hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương