Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6139/BNV-TCBC
V/v xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐCP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

2. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thừa

 container.left + containerWidth - 20) { left = container.left + containerWidth - tooltipWidth - 20; } var arrowLeft = pos.left + (tnplWidth / 2) - left; tooltip.find('.tooltip-arrow').css('left', arrowLeft + 'px'); tooltip.find('.tooltip-arrow-inner').css('left', arrowLeft + 'px'); if (isMobile) { tooltip.css({ 'top': pos.top + $element.outerHeight() - 70, 'left': left }).show(); } else { tooltip.css({ 'top': pos.top + $element.outerHeight() + 10, 'left': left }).show(); } } function formatDate(dateString) { var options = { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' }; return new Date(dateString).toLocaleDateString('vi-VN', options); } function truncateTitle(title, wordLimit) { var words = title.split(' '); if (words.length > wordLimit) { return words.slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; } return title; } function cleanHTMLContent(htmlContent) { return htmlContent.replace(/<\/(i|b|span)><\1>/gmui, ''); } function fetchTerms($element) { if ($element.attr('is-posted') !== 'true') { var cleanedContent = cleanHTMLContent($element.html()); $element.html(cleanedContent); $.post('/pages/test/thuatngu/v2/tim.tn.php', { p_content: $element.text(), vb_ids: vb_ids }, function(data) { var content = $element.html(); var terms = data.terms.sort((a, b) => b.Ten_thuat_ngu.length - a.Ten_thuat_ngu.length); terms.forEach(term => { var allIDs = [term.ID]; var allTermsContent = '

' + term.Ten_thuat_ngu + '

' + '

' + term.noi_dung_thuat_ngu + '

' + '

Theo ' + truncateTitle(term.Tieu_de_van_ban, 10) + ' ban hành ngày ' + formatDate(term.vb_ngaybanhanh) + ' (' + term.ndsh_address + ')

'; if (term.children && term.children.length > 0) { term.children.forEach(child => { allIDs.push(child.ID); allTermsContent += '

' + child.Ten_thuat_ngu + '

' + '

' + child.noi_dung_thuat_ngu + '

' + '

Theo ' + truncateTitle(child.Tieu_de_van_ban, 10) + ' ban hành ngày ' + formatDate(child.vb_ngaybanhanh) + ' (' + child.ndsh_address + ')

'; }); } var regex = new RegExp('(' + term.Ten_thuat_ngu + ')(?![^<>]*>)', 'gi'); content = content.replace(regex, function(match, p1, offset) { var precedingTag = content.substring(0, offset).split('').length - 1; if (precedingTag <= followingTag) { return '' + p1 + ''; } else { return match; } }); }); $element.html(content); $element.attr('is-posted', 'true'); $('tnpl').on('mouseenter', function() { var $this = $(this); if (!$this.data('tooltip-content-shown')) { var tooltipID = 'tooltip-please-click'; var tooltip = $('#' + tooltipID); if (tooltip.length === 0) { var termsContent = "Bấm vào để xem chi tiết nội dung Giải thích từ ngữ"; var tooltipContent = '
' + '
' + '
' + '
' + termsContent + '
'; tooltip = $(tooltipContent); $('body').append(tooltip); } $this.data('tooltip', tooltip); updateTooltipPosition($this, tooltip); } }).on('mouseleave', function() { var tooltip = $('#tooltip-please-click'); if (tooltip.length) { tooltip.hide(); } }); $('tnpl').on('click', function(e) { let $tn_element = $(this); let id = null; // Tìm thẻ dctk hoặc dctd hoặc cttd trong tối đa 10 cấp trên for (let i = 0; i < 10; i++) { $tn_element = $tn_element.parent(); if ($tn_element.is('dctk, dctd, cttd')) { id = $tn_element.attr('id'); break; } } // Nếu tìm thấy id if (id) { let $targetDiv = $('#chu_thich_bubble_dc_' + id); // Kiểm tra xem div có tồn tại và đang hiển thị không if ($targetDiv.length && $targetDiv.is(':visible')) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); } } $('.tooltip-custom').hide(); $('.tooltip-custom').removeAttr('is-last-tooltip'); var $this = $(this); var tooltipID = 'tooltip-' + $this.data('id').toString().replace(/,/g, '-'); var tooltip = $('#' + tooltipID); if (tooltip.length === 0) { var termsContent = decodeURIComponent($this.data('term')); var tooltipContent = '
' + '
' + '
' + '
Giải thích từ ngữ
' + '
' + termsContent + '
' + '
'; tooltip = $(tooltipContent); $('body').append(tooltip); $this.data('tooltip', tooltip); } else { $this.data('tooltip', tooltip); } $this.data('tooltip-content-shown', true); $('.tooltip-custom').css('z-index', 1); tooltip.css('z-index', 1000); updateTooltipPosition($this, tooltip); tooltip.attr('is-last-tooltip', '1'); tooltip.show(); }); }, 'json'); } } var observer = new IntersectionObserver(function(entries) { entries.forEach(function(entry) { if (entry.isIntersecting) { fetchTerms($(entry.target)); } }); }, { threshold: 0.1 }); $('p').each(function() { observer.observe(this); }); $('p').on('mouseenter', function() { fetchTerms($(this)); }); $(document).on('mouseenter', '.tooltip-custom', function() { $('.tooltip-custom').css('z-index', 1); $(this).css('z-index', 1000); }); $(document).on('click', '.close-tooltip', function() { $(this).closest('.tooltip-custom').hide(); $(this).closest('.tooltip-custom').removeAttr('is-last-tooltip'); }); $(window).on('resize', function() { var $lastTooltip = $('.tooltip-custom[is-last-tooltip="1"]'); if ($lastTooltip.length) { var $tnpl = $('tnpl').filter(function() { return $(this).data('tooltip') && $(this).data('tooltip').attr('id') === $lastTooltip.attr('id'); }); if ($tnpl.length) { updateTooltipPosition($tnpl, $lastTooltip); $lastTooltip.show(); } } }); });