Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/BTNMT-TCCB
V/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; Trung tâm Phát triển quỹ đất (Tổ chức phát triển quỹ đất) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Tại Văn bản số 347/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính gấp rút hoàn thiện, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Để việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được đồng bộ, kịp thời theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Mội trường trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV để quyết định thành lập theo thẩm quyền trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế, số lượng người làm việc, kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán chi ngân sách (kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chi không thường xuyên; vốn đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị), trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan của Văn phòng đăng ký quyền sử dạng đất cấp huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thành Văn phòng đăng ký đất đai; bố trí trụ sở, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin và các điều kiện làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cám ơn sự phối hợp chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Sở TN&MT các tỉnh, tp. trực thuộc TƯ;
- Vụ PC, Tổng cục QLĐĐ, VP Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, ĐH 150.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5705/BTNMT-TCCB năm 2014 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 5705/BTNMT-TCCB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/12/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Minh Quang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/12/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản