Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 347/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực đất đai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Triển khai Luật đất đai năm 2013, số lượng thủ tục, thời gian và hồ sơ thực hiện đã được cắt giảm đáng kể, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai vẫn còn những hạn chế, bất cập: quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục còn phức tạp, một số quy định chưa chặt chẽ; tình trạng chậm giải quyết thủ tục hoặc không đúng hạn vẫn còn; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại một số nơi chưa bảo đảm đúng quy định; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chưa được liên thông, liên tục; hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính còn diễn ra ở một số địa phương; một số nơi chưa quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

2. Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia, là tài sản và tư liệu sản xuất đặc biệt. Lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành địa phương cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Lập kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận, giảm thiểu tối đa chi phí cho các nhà đầu tư trong việc tuân thủ thủ tục hành chính;

b) Tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên thông bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

c) Trong tháng 9 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật;

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định về thủ tục hành chính về đất đai tại các địa phương; xử lý nghiêm và kịp thời các cơ quan, tổ chức quy định thêm thủ tục, hồ sơ, không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Tăng cường, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

đ) Tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai;

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2014;

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung xây dựng, ban hành văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ;

h) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục; tránh tình trạng bắt buộc phải công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định như đã diễn ra tại một số địa phương trong thời gian qua;

i) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế tài chính, các nguồn thu và việc sử dụng các nguồn thu để bảo đảm kinh phí cho Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả; sửa đổi, bổ sung quy định về các khoản thu, mức thu phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp thông tin đất đai;

3. Về kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ đa mục tiêu; cân đối từ ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thúc đẩy quá trình đàm phán, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ về tài chính và hỗ trợ về kỹ thuật từ Ngân hàng thế giới, các tổ chức quốc tế, các quốc gia, thực hiện hợp tác công - tư (PPP) để thực hiện giai đoạn 2 dự án VLAP, dự án VIETLIS, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và cung cấp dịch vụ đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, TH, TKBT, V.I;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 347/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 347/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 27/08/2014
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Nên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản