×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 120/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BĂNG, NHÓM TỘI PHẠM HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và đại diện Bộ Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về kết quả xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nêu tại Văn bản số 239/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019, Văn bản số 379/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, thu hút được nhiều dự án đầu tư về du lịch, dịch vụ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và an ninh trật tự bị buông lỏng, đã xảy ra nhiều vi phạm nên báo chí phản ánh nhiều.

2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì tỉnh đã xử lý được nhiều vụ việc vi phạm liên quan đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự, xử lý nhiều tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm như: Lĩnh vực đất đai đã xử lý 231/308 vụ (đạt 75%), còn 77/308 vụ đang xác minh, củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định; lĩnh vực xây dựng đã xử lý 189/229 vụ (đạt 82,5%), còn 40/229 vụ đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định; lĩnh vực lâm nghiệp đã xử lý 33/33 vụ (đạt 100%); Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc đã xử lý, luân chuyển nhiều cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm và tình hình an ninh trật tự mới tạm ổn định.

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật; vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý. Các vi phạm mới phải kịp thời phát hiện, xử lý ngay, không để phát sinh thêm vi phạm.

- Tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng, chuyển nhượng đất rừng quốc gia, rừng phòng hộ trái pháp luật. Trong quá trình xử lý cần rà soát, phân loại rõ trường hợp người dân đã đến sinh sống ổn định lâu dài với trường hợp người dân từ nơi khác đến phá rừng, chiếm đất bất hợp pháp, có biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật; vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm, phải xem xét, xử lý hình sự, nhất là đối với các đối tượng băng, nhóm "xã hội đen".

- Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự và kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền, nhất là công tác cán bộ.

- Phát huy mô hình tổ liên ngành, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trên địa bàn huyện Phú Quốc, không để các đối tượng "xã hội đen" lộng hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự.

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc trong thời gian vừa qua.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.

4. Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo việc đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt đối với các đối tượng, băng, nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; nhất là các đối tượng, băng, nhóm, hoạt động đội lốt công ty, doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ để đảm bảo mọi vi phạm đều được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Công an, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: NN, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3); HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành