Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5699/BNN-TC
V/v cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Bảo vệ thực vật, Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản; Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Công văn số 16582/BTC-QLG ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về việc phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá; Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị:

Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định. Bao gồm:

1. Mặt hàng bình ổn giá, đăng ký giá: Phân đạm u rê; phân NPK; Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; Muối ăn; Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Thóc, gạo tẻ thường.

2. Mặt hàng thực hiện kê khai giá: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Thuốc tiêu độc khử trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Các mặt hàng tại điểm 1 nêu trên trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Công văn đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước 15/12/2013; Email: ngocpm99@yahoo.com.vn)

Đây là công việc cần phải triển khai ngay, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch (p/h);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng