Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5684/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-TCHQ ngày 26/11/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử”. Trên cơ sở ý kiến của Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan tại công văn số 1187/PTUD ngày 26/8/2018 về việc triển khai thí điểm Hệ thống, Tổng cục Hải quan dự kiến tổ chức triển khai thí điểm Hệ thống “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Địa điểm triển khai: Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long và Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

- Thời gian hỗ trợ triển khai (các đơn vị hỗ trợ Cục Thuế XNK, Cục CNTT&TKHQ, nhà thầu):

+ Tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long: Ngày 01/9/2020, 03/9/2020.

+ Tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công: Ngày 04/9/2020.

+ Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài: Ngày 07/9/2020.

2. Để đảm bảo việc triển khai thí điểm thuận lợi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội:

- Cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Thuế XNK, Cục CNTT&TKHQ và nhà thầu để thực hiện triển khai thí điểm.

- Lựa chọn doanh nghiệp có hoạt động miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai trong thời gian có các đơn vị hỗ trợ tại Chi cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và tổ chức triển khai thí điểm Hệ thống./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5684/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5684/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/08/2020
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Lê Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản