Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5680/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương tiện vận tải

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV.KD ngày 02/8/2019 của Công ty CP Logistics New Way (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn công tác giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4633/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2018 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Công ty CP Logistics New Way (thay tr/lời);
(Đ/c: Phòng 618, tầng 6 Tòa nhà Hòa Phát, số 4 lô 2A Lê Hồng Phong, p. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng).
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn