Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường hàng không

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu quá cảnh, chuyển cảng đường hàng không và đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng không dỡ xuống cảng nơi tàu bay nhập cảnh, được chuyên chở bằng chính tàu bay đó bay chặng nội địa đến cảng đích trên vận đơn, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay quốc tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu quá cảnh, chuyển cảng đường hàng không cụ thể như sau:

- Căn cứ phân loại các chuyến bay nhập cảnh trọng điểm theo quy định tại Quyết định 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 và Quyết định 3280/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bố trí công chức giám sát trực tiếp quá trình xếp dỡ hàng hóa từ tàu bay đưa xuống cảng hàng không, trong trường hợp xét thấy cần thiết thì kiểm tra trong bụng tàu bay để đảm bảo không còn hàng hóa nhập khẩu để lại trên tàu bay, đặc biệt lưu ý những tàu bay sẽ sử dụng để bay nối tiếp chặng nội địa;

- Tăng cường bố trí công chức kiểm tra, giám sát các nội dung khai báo liên quan đến vận chuyển độc lập đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng được xếp, dỡ vào kho hàng không;

- Yêu cầu các Hãng hàng thông báo với Chi cục Hải quan quản lý số hiệu chuyến bay nội địa, thời gian dự kiến hạ cánh để bố trí hoạt động giám sát.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo cho đến khi có quy định mới ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Văn Cẩn (thay báo cáo);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL (để theo dõi);
- Ban QLRR (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành