Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5606/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1586/HQTN-NV ngày 28/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, số 1491/HQĐNa-TXNK ngày 29/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, số 1580/HQLA-KTS ngày 3/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc về ấn định thuế của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Long An để lấy ý kiến các đơn vị liên quan và sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện trong thời gian sớm nhất.

2. Về kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, quy định: Cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

Trình tự, thủ tục kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được quy định tại Điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo quy định tại Điều 77, Điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Về việc hướng dẫn lập danh mục hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ cần kiểm tra trong thời hạn 5 năm, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh để sửa Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5606/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5606/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/08/2020
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Lê Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản