Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3468/TCT-KK
V/v hướng dẫn khi thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 769/CT-KK&KTT ngày 14/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Bộ Tài chính đã có công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Về giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

Đề nghị Cục Thuế thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định tại Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong thời gian chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế cũng như Tổng cục Thuế ban hành Quyết định sửa đổi về Quy trình hoàn thuế thay cho Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011, Cục trưởng Cục Thuế điều chỉnh thời gian giải quyết của từng bước công việc, từng bộ phận cho phù hợp với đặc thù của Cục Thuế nhưng phải đảm bảo đúng thời gian thực hiện theo các quy định, hướng dẫn tại các văn bản pháp luật có liên quan và đúng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận có liên quan thuộc CQT. Việc điều chỉnh thời gian giải quyết nêu trên phải được Cục trưởng Cục Thuế ban hành văn bản để thực hiện trong thời gian nhất định.

Trong khi ứng dụng QHS trong việc giao nhận hồ sơ chưa được cập nhật điều chỉnh đúng số ngày quy định mới thì Cục Thuế theo dõi thủ công trên Excel, khi ứng dụng được nâng cấp mới thì nhập lại.

- Về kê khai thuế GTGT theo quý:

Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Việc xác định, lọc các đơn vị được kê khai theo quý theo tiêu chí doanh thu năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống và đủ 12 tháng kê khai thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2416/TCT-CNTT ngày 30/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc triển khai và nâng cấp ứng dụng đáp ứng một số chính sách và quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu