Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5599/VPCP-NN
V/v điều chỉnh mục tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3133/BKHĐT-KTNN ngày 14 tháng 5 năm 2018) điều chỉnh mục tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương (trong đó có Phú Yên) rà soát, tổng hợp, báo cáo điều chỉnh mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở vẫn đảm bảo các mục tiêu Chương trình được giao tại Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII và Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2018.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1865/QĐ-TTG ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG;
- Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Phú Yên;
- VPĐP NTM TW (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục