Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5528/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4136/TTr-BNN-VPĐP ngày 31 tháng 5 năm 2018) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững (Hội nghị), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tại văn bản nêu trên. Thời gian Hội nghị dự kiến 01 buổi vào giữa tháng 7 năm 2018 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

2. Để chuẩn bị nội dung Hội nghị đảm bảo chất lượng, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chuẩn bị nội dung báo cáo, chương trình, kịch bản để tổ chức Hội nghị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, Ủy ban Dân tộc;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG;
- Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Điện Biên;
- VPĐP NTM TW (Bộ NN&PTNT);
- VP QG giảm nghèo (Bộ LĐTB&XH);
- Văn phòng Chương trình 135 (UBDT);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, TH, KGVX, NC, TCCV, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục