Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6551/VPCP-KGVX
V/v dự thảo báo cáo Quốc hội về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (văn bản số 1380/UBVĐXH14 ngày 25 tháng 6 năm 2018) xây dựng Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị Báo cáo theo đề nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội (bản chụp văn bản kèm theo), báo cáo Chính phủ trong tháng 7 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b. 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng