Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5552/TCHQ-GSQL
V/v cấp phát, quản lý tem miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về quản lý tem miễn thuế, Tổng cục Hải quan nhận thấy không có sự thống nhất trong công tác quản lý cấp phát, theo dõi tem miễn thuế. Để đảm bảo thực hiện thống nhất trên toàn quốc, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Về cấp phát tem miễn thuế:

- Về số lượng tem miễn thuế từng lần cấp phát cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế: cơ quan hải quan căn cứ vào văn bản đề nghị cấp/bán tem miễn thuế của doanh nghiệp và số lượng hàng hóa cần sử dụng tem miễn thuế của tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện cấp phát tem miễn thuế. Không thực hiện việc cấp phát tem miễn thuế khi tờ khai hải quan cần sử dụng tem miễn thuế chưa hoàn thành thủ tục hải quan.

- Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có nhu cầu chuyển số lượng tem miễn thuế đã được cấp phát nhưng chưa sử dụng thì trong văn bản đề nghị cấp/bán tem miễn thuế nêu rõ số lượng tem miễn thuế cần chuyển, đã được mua theo số tờ khai hải quan nào? Lý do chưa sử dụng? Nay sử dụng cho số tờ khai hải quan nào?

Cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra số liệu, đối chiếu thông tin trên Hệ thống phần mềm quản lý hàng miễn thuế trước khi cho phép doanh nghiệp được chuyển số lượng tem miễn thuế chưa sử dụng. Căn cứ vào số lượng tem miễn thuế được chuyển và số lượng tem miễn thuế cần sử dụng để cấp/bán tem miễn thuế cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

2. Về theo dõi, quản lý tem miễn thuế:

- Trên hệ thống phần mềm quản lý hàng miễn thuế, sau khi cán bộ hải quan cấp phát tem cho doanh nghiệp, sử dụng chức năng “6.3- Theo dõi tem cấp phép” để nhập và khai thác thông tin cấp phát tem bao gồm các thông tin (tên doanh nghiệp, ngày cấp, mã tem, số tờ khai, số lượng);

- Sau khi doanh nghiệp truyền dữ liệu kê khai tem vào hệ thống, cán bộ hải quan sử dụng chức năng “6.4- Doanh nghiệp kê khai tem” để khai thác theo dõi thông tin doanh nghiệp kê khai bao gồm các thông tin (tên doanh nghiệp, mã tem, số tờ khai, số lượng đã cấp, số lượng đã sử dụng, số lượng chưa sử dụng, số lượng hủy);

- Trên hệ thống có chức năng “7.15- Báo cáo theo dõi tem cấp phép” cho phép cán bộ hải quan theo dõi thông tin (mã tem, tên doanh nghiệp, ngày cấp, số lượng đã sử dụng, số lượng chưa sử dụng, số lượng hủy).

Tại báo cáo ở chức năng 7.15 chưa có thông tin về số tờ khai, số lượng được cấp phát tem,...nên cán bộ hải quan căn cứ thông tin tại chức năng 6.3 và 6.4 nêu trên để thực hiện kiểm tra giữa việc cấp phép và sử dụng tem miễn thuế đảm bảo việc quản lý, theo dõi tem miễn thuế đã cấp phép.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành