Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 331/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu JV số tham chiếu 170103467174701909 cấp ngày 20/12/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 7, Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương thì khi hóa đơn thương mại do nước thứ ba phát hành thì thông tin về tên và địa chỉ của bên phát hành hóa đơn tại ô số 8 trên C/O.

Tuy nhiên, đối với trường hợp này, hóa đơn thương mại do công ty của Nhật Bản phát hành và công ty này có trụ sở cùng quốc gia với nhà xuất khẩu tại ô số 1 nên không thuộc trường hợp hóa đơn thương mại do nước thứ ba phát hành.

Vì vậy, việc khai thông tin người phát hành hóa đơn là công ty của Nhật Bản tại ô số 4 trên C/O không ảnh hưởng đến việc xem xét tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha