Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5472/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT đối với lô hàng chiết khấu, giảm giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2098/HQHCM-TXNK ngày 23/7/2020 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng có yếu tố chiết khấu, giảm giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định:

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT

1. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh.

2. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan hải quan không thực hiện khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan hải quan chỉ hoàn trả số tiền thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH Tech Data Advanced Solution (Việt Nam) nêu tại công văn số 2098/HQHCM-TXNK ngày 23/7/2020, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh xác định khoản chiết khấu giảm giá của người bán dành cho Công ty không thỏa mãn điều kiện về khoản chiết khấu giảm giá để trừ khỏi trị giá tính thuế và xác định tiền thuế phải nộp trên cơ sở trị giá giao dịch là đúng quy định. Công ty TNHH Tech Data Advanced Solution (Việt Nam) đã nộp đủ, đúng số thuế phải nộp, do vậy không thuộc trường hợp hoàn trả số tiền thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thông báo cho Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh và Công ty được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh (để p/hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng