Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5382/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
(Số 38 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời văn bản số 156/VPMO-HCTH ngày 03/4/2019 của Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 và Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và câu hỏi của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 3138/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 về việc kiến nghị của BQLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc); Bộ Tài chính có ý kiến như sau;

1. Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019. Theo đó:

- BQLDA nhóm I: thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi theo quy định tại Mục I Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC;

- BQLDA nhóm II (Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ): thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi hàng năm theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

2. Tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:

“Đối với cấp tỉnh: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể có thêm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển đô thị.”

Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi của Quý đơn vị, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thành lập để quản lý và điều hành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ.

Như vậy, theo tên gọi của Ban QLDA thì chưa xác định được Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc là Ban QLDA chuyên ngành hay là Ban QLDA khu vực hay là hình thức khác theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư.

Do vậy, đề nghị Quý Ban hỏi Bộ Xây dựng để xác định Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc thuộc loại hình Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hay Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực hay là hình thức Ban QLDA khác theo quy định của pháp luật về xây dựng để làm cơ sở thực hiện.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Sở TC tỉnh Vĩnh Phúc;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐT, (MH, 10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh