Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3128/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của BQLDA ĐTXD công trình giao thông Kiên Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3495/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Ban như sau:

Ngày 18/3/2019, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 200/QLĐT-CS phúc đáp văn bản số 83/BQLDA-DVTV ngày 11/3/2019 của Quý Ban với nội dung tương tự. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ban thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 200/QLĐT-CS nêu trên.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy trong thời gian qua, Quý Ban đã gửi một số đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu với nội dung giống nhau đến đồng thời Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trong thời gian tới, để giảm thời gian xử lý cùng một công việc của các cơ quan và nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu, trường hợp có đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu, đề nghị Quý Ban gửi tới Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được phúc đáp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 3495/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (1190 đường Nguyễn Trung Trực, An Bình, Rạch Giá, Kiên Giang);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, QLĐT (5) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn
Đăng Trương