Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
CỤC QL HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/HĐXD-TK
V/v hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Bùi Hoàng Việt

Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng nhận được Đơn phản ánh, kiến nghị gửi qua mạng máy tính của Ông Bùi Hoàng Việt tại số 27B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”;

Với các nội dung nêu trên, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; các dự án còn lại sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực (trừ dự án theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 62 Luật Xây dựng và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ).

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, đề nghị Ông Bùi Hoàng Việt nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLTK(05).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy