Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5380/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung tờ khai nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh.
(Đ/c: KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

 

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại số 44/TSI-DB.12 của Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh về đề nghị được khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai nhập khẩu 792/NK/NSXX/P61A ngày 14/11/2011 do nhận thiếu số lượng của Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh. Sau khi nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế điểm b, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với nội dung sai sót gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp.

Tại tờ khai nhập khẩu số 792/NK/NSXX/P61A ngày 14/11/2011, Công ty khai nhập khẩu bán thành phẩm ống thép dẫn dầu với số lượng 1888 cây = 59 bó, trọng lượng 205.650 kg, số liệu trên tờ khai hải quan phù hợp với số liệu trên hợp đồng mua bán; Invoice; Packing list; Vận tải đơn (B/L). Trường hợp này không phải hồ sơ khai thuế có sai sót quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Tại thư xác nhận của bên bán ngày 31/12/2011 và ngày 6/4/2012 thì việc xác nhận thiếu hàng do bên mua, bên bán thực hiện, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với lô hàng nên chưa đủ cơ sở chứng minh việc nhận thiếu hàng.

Do lô hàng nhập khẩu đã được đưa về kho Công ty, Công ty đã mở niêm phong, đã dỡ hàng. Việc Công ty mời bên bán (Công ty Zeng Imp & Exp Co.,Ltd) thực hiện kiểm, đếm cân hàng chỉ là hành vi diễn ra sau khi doanh nghiệp đã phát hiện nhận thiếu hàng. Vì vậy, cơ quan hải quan không đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung theo quy định nêu tại tiết b.4, điểm b, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Đối chiếu với điều kiện khai bổ sung nêu tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì trường hợp này chưa đủ điều kiện để khai bổ sung.

2. Theo Thư xác nhận của bên bán thì Công ty Zeng Imp & Exp Co.,Ltd đã xác nhận chịu mọi chi phí phát sinh do việc giao thiếu hàng cho Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh; tại Biên bản làm việc ngày 26/11/2011, hai bên đã xác nhận rõ số lượng hàng thiếu so với khai hải quan. Vì vậy, căn cứ hợp đồng mua bán và thực tế phát sinh, Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh có quyền yêu cầu Công ty Zeng Imp & Exp Co.,Ltd giao bổ sung số hàng thiếu và chịu thuế nhập khẩu đối với lượng hàng không được khai bổ sung.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5380/TCHQ-GSQL về khai bổ sung tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5380/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/10/2012
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Ngọc Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/10/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản