Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1191TCHQ/KTTT
V/v: khai báo trên tờ khai NK

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 197/CV-QLNH ngày 08/03/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vướng mắc trong thanh toán hàng nhập khẩu của Công ty LD M-1 Việt Nam (hồ sơ do Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính chuyển), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khi đăng ký thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu doanh nghiệp làm thủ tục hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan toàn bộ chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu (hợp đồng nhập khẩu, invoice, packinglist, C/O, Bill of Loading …) Căn cứ các chứng từ do doanh nghiệp xuất trình, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra các tiêu thức khai báo trên tờ khai và tiếp nhận tờ khai hải quan.

Việc Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng thiết bị khai thác thăm dò dầu khí do Công ty M-I Việt Nam trực tiếp mua từ Công ty M-I Drilling Fliuds (Singapore), không nộp hợp đồng mua hàng giữa Công ty M-I Việt Nam trực tiếp mua từ Công ty M-I Drilling Fliuds (Singapore) mà chỉ xuất trình hợp đồng không số lô 15-1, không khai báo Công ty M-1 Việt Nam là người nhập khẩu trực tiếp do vậy không có cơ sở để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận việc mua bán hàng hóa của Công ty M-I Việt Nam.

2. Thời điểm năm 2002 các thiết bị dầu khí nhập khẩu phục vụ cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí được áp dụng chính sách thuế theo hướng dẫn tại Luật dầu khí, Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí và Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng Nhà nước được biết để hướng dẫn ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bà rịa – Vũng tàu trong việc thanh toán hàng nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An