Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5347/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu tro bay

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2184/HQHCM-GSQL ngày 03/8/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu hàng hóa khai báo là “tro bay - Cemguard Ply Ash - dùng để sản xuất phụ gia bê tông”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2384/TCMT-QLCT gửi Tổng cục Hải quan có ý kiến về chính sách quản lý tro bay, cụ thể:

“Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường quy định thì Việt Nam cấm nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

Mặt khác, tro bay không thuộc danh mục phế liệu được nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.”

Đồng thời, khoản 9 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi: “Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức”.

Mặt hàng tro bay thuộc Danh mục chi tiết các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2384/TCMT-QLCT và quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 2384/TCMT-QLCT ngày 29/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để p/hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành