Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5339/BVHTTDL-KHTC
V/v trả lời doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống thẻ toàn cầu
(Địa chỉ: Tầng 4 IFD, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Đơn đề nghị (không đề số) ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Hệ thống thẻ toàn cầu (Công ty) về việc xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, về nguyên tắc quản  lý, hàng hóa nhập khẩu không chứa, ghi nội dung, hình ảnh, âm thanh vui chơi giải trí, các loại hình trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh và các nội dung văn hóa khác quy định tại các văn bản pháp luật này thì không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Như vậy, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, căn cứ trên hồ sơ với đặc điểm của thiết bị theo Công ty mô tả thì hàng hóa Công ty đề nghị nhập khẩu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên