Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5318/UBND-KT
V/v sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố;
- Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội thuộc diện sắp xếp, cổ phần hóa
(Danh sách theo phụ lục gửi kèm).

 

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 30/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 267-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy Hà Nội thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020;

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Mục tiêu, nguyên tắc trong sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành sớm công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Huy động các nguồn vốn của toàn xã hội, kể cả trong và ngoài nước để đầu tư, đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho người lao động có cổ phần thực sự làm chủ doanh nghiệp, qua đó thay đổi phương thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình phù hợp, đúng quy định; phù hợp với khả năng hấp thụ nguồn vốn của thị trường, đảm bảo sự ổn định của các doanh nghiệp.

- UBND Thành phố chỉ tham gia nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp theo quy định nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ) theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành, đối với các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần thì bán hết.

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, phạm vi hoạt động rộng, tình hình tài chính phức tạp, số lượng lao động lớn. Do vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cổ phần hóa phải đúng các quy định và quy trình về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đồng thời giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh.

- Quá trình cổ phần hóa phải được thực hiện công khai, minh bạch; công khai về số lượng doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa; tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của từng doanh nghiệp; công khai tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại từng doanh nghiệp; qua đó tạo điều kiện và niềm tin cho các nhà đầu tư mua cổ phần.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hóa; quan tâm và triển khai thực hiện đúng quy định về chính sách cho người lao động và lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định xã hội.

2. Nội dung cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ kế hoạch cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chủ trương đã được Thành ủy chấp thuận, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội triển khai:

- Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố, bao gồm:

+ 05 Tổng công ty.

+ 04 Công ty mẹ - công ty con.

+ 07 Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước độc lập.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

- Tiếp tục thực hiện các hình thức sắp xếp đối với các doanh nghiệp còn tồn tại giai đoạn 2011-2015 chuyển sang:

+ Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Haprosimex.

+ Phá sản Công ty Kỹ thuật điện thông.

+ Bán Cửa hàng lương thực số 60 phố Ngô Thì Nhậm.

+ Chuyển giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, sau đó thực hiện phá sản Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện.

3.1. Đối với các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao trong Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, chủ động triển khai thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh; phối hợp chặt chẽ giữa các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố trong việc xử lý tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

3.2. Đối với Sở Tài chính - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố.

- Chủ trì cùng các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố và doanh nghiệp xác định thời điểm triển khai sắp xếp, cổ phần hóa, trình UBND Thành phố thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch đã đề ra, đảm bảo công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả cao nhất.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp và đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định; báo cáo đề xuất, xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa 6 tháng và hàng năm báo cáo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, UBND Thành phố theo quy định.

3.3. Đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa.

- Các Tổng công ty, Công ty mẹ - công ty con, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời và có hiệu quả.

- Chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị cho công sắp xếp, cổ phần hóa, tập trung vào các nội dung liên quan đến đất đai, tài chính, công nợ, lao động, hồ sơ tài liệu... đảm bảo để công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thuận lợi, hoàn thành sớm kế hoạch đã đề ra và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đối với các doanh nghiệp có đề xuất về lộ trình thực hiện, tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phần hóa, báo cáo rõ nguyên nhân, biện pháp triển khai, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, UBND Thành phố xem xét, quyết định.

UBND Thành phố yêu cầu các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cổ phần hóa tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Hà Nội (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Website của Sở Tài chính;
- Lưu VT, KTd.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

KẾ HOẠCH

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Công văn số 5318/UBND-KT ngày 13/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh chính

Vốn CSH đến 31/12/2015

 

Tổng cộng

 

 

I

Các Tổng công ty, Công ty mẹ - công ty con

 

 

1

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Xây dựng, bất động sản

2 718 460

2

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Xây dựng, bất động sản

2 016 182

3

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Kinh doanh dịch vụ vận tải

944 000

4

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Sản xuất, kinh doanh thương mại

1 372 733

5

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Kinh doanh dịch vụ du lịch

784 178

6

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

Chiếu sáng đô thị

285 000

7

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Sản xuất, kinh doanh nước sạch

4 000 000

8

Công ty TNHH MTV Đầu tư và PT nông nghiệp Hà Nội

Sản xuất sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp

346 841

9

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị

449 376

II

Các Công ty TNHH 1TV 100% vốn nhà nước độc lập

 

 

1

Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội

Chiếu phim

26 223

2

Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng PT Hà Nội

Xuất nhập khẩu, xây dựng

- 1 876

3

Công ty TNHH 1TV Vườn thú Hà Nội

Thuần dưỡng, trưng bày động vật

80 000

4

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất

Quản lý công viên

35 913

5

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

Duy tu, cải tạo công viên, cây xanh

238 042

6

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Thoát nước đô thị

252 578

7

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông

Sản xuất, kinh doanh nước sạch

222 950