Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5317/QLD-GT
V/v bảo đảm cung ứng thuốc trong đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

Cục Quản lý Dược nhận được Văn bản số 733/SYT-NVD ngày 19/3/2019 của Sở Y tế An Giang báo cáo tình hình thiếu thuốc tại các cơ sở y tế trong tỉnh đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tổ chức.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau;

1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập: “Trưng hợp cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng thuốc trong Danh Mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh Mục thuốc đàm phán giá nhưng chưa có thỏa thuận khung được công bố hoặc đã ký hợp đồng cung cấp nhưng nhà thầu trúng thầu không cung cấp được thuốc vì lý do bất khả kháng thì cơ sở y tế được phép tổ chức đấu thầu theo quy định tại Thông tư này với số lượng thuốc không được vượt quá nhu cầu sử dụng của 12 tháng và tuân thủ quy định tại các Khoản 5, 6, và 7 Điều 38 Thông tư này”.

2. Liên quan đến kiến nghị của Sở Y tế An Giang, Cục Quản lý Dược đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia xem xét, hướng dẫn thống nhất các Sở Y tế trong cả nước thực hiện mua sắm đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do các đơn vị đang làm đầu mối tổ chức thực hiện để bảo đảm cung ứng kịp thời thuốc phục vụ nhu cầu điều trị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, GT (P).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường