Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5284/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2094/HQHCM-TXNK ngày 22/7/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; Điều 4 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định nêu trên hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đưa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào kho bảo thuế thì chưa phải nộp thuế. Như vậy, đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn nêu trên thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên.

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 963/TCHQ-TXNK ngày 19/02/2020 để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý (đính kèm). Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 963/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng