Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5260/TCT-KK
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Công ty cổ phần thương mại Tây Sơn.
(Địa chỉ: Số 317 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CTy ngày 17/4/2017 của Công ty cổ phần thương mại Tây Sơn xin hỏi về miễn giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc theo công văn số 04/CTy nêu trên, ngày 09/11/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 16608/BTC-QLCS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc miễn, giảm tiền thuê đất, theo đó: Từ ngày công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 ban hành được hợp thức hóa cho phép các trường hợp vẫn được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nếu người được Nhà nước cho thuê đất làm thủ tục, nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất trước ngày 30/6/2016.

Ngày 09/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 17 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, nay được xử lý lại theo quy định tại khoản này thì số tiền đã nộp tương ứng với thời gian không được xét miễn, giảm do chậm làm thủ tục sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp sau khi hết thời gian được miễn, giảm và được trừ vào các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp nếu đã hết thời hạn thuê đất mà vẫn chưa trừ hết. ”

Như vậy, trường hợp Công ty cổ phần thương mại Tây Sơn được miễn tiền thuê đất 11 năm từ tháng 10/2010 đến tháng 09/2020 nhưng công ty đã nộp tiền thuê đất theo thông báo của Chi cục Thuế huyện Tây Sơn và nộp hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất ngày 20/5/2016 đến cơ quan thuế thì số tiền thuê đất đã nộp ngân sách sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp sau khi hết thời gian được miễn, giảm và được trừ vào các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp nếu đã hết thời hạn thuê đất mà vẫn chưa trừ hết theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi bổ sung khoản 17 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại Tây Sơn biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5260/TCT-KK năm 2017 về miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 5260/TCT-KK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/11/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Đào Ngọc Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản