Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2032/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
- Công ty TNHH Đức Hạnh
(Địa chỉ: 19 Lương Ngọc Quyến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 002/2018 ngày 10/01/2018 của Công ty TNHH Đức Hạnh về việc miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Công ty TNHH Đức Hạnh nêu tại công văn số 002/2018 ngày 10/01/2018 đã được Cục Thuế tỉnh Bình Thuận trả lời tại công văn số 6086/CT-QLĐ ngày 03/11/2017 và nội dung trả lời của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phù hợp với quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH Đức Hạnh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ
TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2032/TCT-CS năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2032/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/05/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản