Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng gông và tay cần của cần trục tháp

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3349/HQHN-KTSTQ(Đ2) ngày 17/10/2019 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xin ý kiến để xử lý kết quả kiểm tra đối với mặt hàng gông neo/gông giằng, tay cần - bộ phận của cần trục tháp và công văn số 36CV/2019 ngày 07/10/2019 của Công ty TNHH Minh Chi (Công ty) về việc vướng mắc trong việc phân loại, áp mã HS đối với các mặt hàng Gông, tay cần - bộ phận của cần trục tháp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS.

1. Công văn số 4896/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2017 và 8186/TCHQ-TXNK ngày 15/12/2017 của Tổng cục Hải quan là các công văn về việc phân loại mặt hàng khung thân cẩu tháp, không có nội dung về 02 mặt hàng gông neo/gông giằng và tay cần của cần trục tháp.

2. Về việc phân loại 02 mặt hàng trên, trên cơ sở thông tin do Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty cung cấp:

Mặt hàng tay cần được gắn vào cần trục tháp bằng chốt và tay giằng, giúp cho cần trục tháp di chuyển hàng hóa tới các vị trí yêu cầu. Cấu tạo tay cần có phần ray dẫn hướng đảm bảo cho cơ cấu xe con (trolley) di chuyển trong phạm vi chiều dài của tay cần và các ròng rọc (puly), đây là các đặc trưng giúp vận hành phần chuyển động của cẩu tháp. Mặt hàng tay cần của cần trục tháp phù hợp phân loại thuộc nhóm 84.31, mã số 8431.49.10.

Mặt hàng gông được cấu tạo bởi cơ cấu gông ôm bao và chi tiết chống xoắn được lắp đặt phía trong của gông. Gông được ôm hoàn toàn vào thân của cần trục tháp bằng các chốt, chêm chặn và liên kết giữa gông với tòa nhà bởi các thanh giằng để truyền tải trọng cần trục tháp vào kết cấu của tòa nhà. Gông có vai trò truyền tải trọng của cần trục tháp khi thi công vượt quá chiều cao tự đứng vào kết cấu của tòa nhà, đồng thời giữ cần trục tháp luôn thẳng ở mức độ cho phép theo thiết kế khi lên cao đến hết công trình và thân cần trục tháp không bị xoắn khi thi công có gió to. Mặt hàng gông nhập khẩu riêng biệt là cấu trúc tĩnh, không được gắn hoặc thiết kế để gắn với các đặc trưng cơ khí cần thiết để vận hành các phần chuyển động của cẩu tháp như (bánh xe, con lăn, puly, rãnh trượt hoặc ray dẫn hướng...), trường hợp được làm bằng sắt hoặc thép thì phù hợp phân loại thuộc nhóm 73.08, mã số 7308.90.99.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Minh Chi (Số 6, ngõ 100, Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 36CV/2019 ngày 07/10/2019);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng