Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/GSQL-GQ1
V/v khai báo gộp tên hàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam.
(Đ/c: Lô N-8, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số MHI-MHIVA 02 ngày 02/02/2018 của Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam về việc khai báo gộp tên hàng, tiếp theo công văn số 239/GSQL-GQ1 ngày 25/01/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty tại công văn số MHI-MHIVA ngày 22/12/2017 thì Công ty thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa là phương tiện quay vòng mặt hàng hộp các tông và hộp nhựa thuộc trường hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Do vậy, Công ty không thể thực hiện khai báo gộp các loại hộp các tông, hộp nhựa là phương tiện quay vòng trên tờ khai hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân