Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5197/TCT-DNL
V/v xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEV.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1619/CT-KT1 và công văn số 493/CT-KT1 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh kiến nghị giải quyết vướng mắc về cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp”.

- Điểm b Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế TNDN được lựa chọn xác định theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh so với tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh hoặc tỷ lệ giữa giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh so với tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh“.

Căn cứ quy định nêu trên và thực tế vướng mắc phát sinh tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Tổng cục thuế hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư (SEV1, SEV2, SEV3) của Công ty như sau:

Tổng cục thuế đã có công văn số 384/TCT-CS ngày 8/2/2014 hướng dẫn về việc xác định thu nhập đối với dự án đầu tư của SEV theo nguyên tắc vốn đầu tư hoàn thành. Đề nghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn tại công văn nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện, trong đó:

Số vốn đầu tư của từng giai đoạn theo nguyên tắc nêu tại công văn số 384/TCT-CS được xác định căn cứ vào nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư = Tổng nguyên giá TSCĐ được căn cứ trên Bảng cân đối kế toán của SEV (bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình nhưng không bao gồm giá trị xây dựng cơ bản dở dang) + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ tiêu hủy + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ điều chuyển, thanh lý (không phân biệt cho các đơn vị trong hay ngoài Tập đoàn Sam sung).

Giá trị của TSCĐ trong công thức nêu trên được xác định theo nguyên tắc bình quân để tính toán thu nhập chịu thuế của từng dự án tương ứng với thời gian TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vốn đầu tư giai đoạn 2 của SEV (830 triệu USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn 670 triệu USD của giai đoạn 1, số vốn đầu tư giai đoạn 3 của SEV (1.000 triệu USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn 1.500 triệu của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Đơn vị có trách nhiệm xuất trình với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh và chịu trách nhiệm về các tài liệu chứng minh tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư làm căn cứ xác định cụ thể, chính xác tỷ lệ phân bổ thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn nêu trên. Nguyên tắc này được áp dụng kể từ kỳ tính thuế từ năm 2017.

Đối với giai đoạn từ năm 2014-2016, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn như đề xuất của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1619/CT-KT1 ngày 27/10/2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục TCDN, Vụ CST, PC, CĐKT (BTC);
- Vụ CS, KK&KKT, PC (TCT);
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5197/TCT-DNL năm 2017 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV) do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 5197/TCT-DNL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/11/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Đặng Ngọc Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản