Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/GSQL-GQ3
V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Liên quan đến vướng mắc khi thực hiện quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất nêu tại công văn số 3574/HQQN-GSQL ngày 19/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/02/2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 1311/BCT-XNK trả lời vướng mắc quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì việc thương nhân mua hàng từ Trung Quốc đưa vào lãnh thổ Việt Nam và bán chính hàng hóa đó sang Trung Quốc không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Trong trường hợp này, thương nhân làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành (gửi kèm công văn số 1311/BCT-XNK dẫn trên).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3.Tân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha