Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/TCT-DNNCN
V/v tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 72444/CT-TTHT của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hướng dẫn:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

- Tại phần thứ 3 quy trình quản lý biên lai kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT ngày 14/03/2013 của Tổng cục Thuế:

“3. Quản lý Báo cáo tình hình sử dụng, Báo cáo quyết toán biên lai.

….

+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

Căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế, nhằm đáp ứng định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính về giao dịch điện tử. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Về nội dung mẫu biểu và thời hạn gửi Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN (loại do Tổng cục Thuế đặt in): Tổng cục Thuế đã có công văn số 4242/TCT-TVQT ngày 16/09/2016 về việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan Thuế cấp.

Trong thời gian chờ quy định về chính sách mới về hóa đơn điện tử được ban hành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn việc khai, nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN khai theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Cục CNTT, Vụ Tài Vụ Quản trị;
- Lưu VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh