Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BXD-GĐ
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Tân Tây Đô

Ngày 09/8/2019, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 110-2019/CV- BQLDA của Ban Quản lý dự án Tân Tây Đô đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các công việc: điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện …

2. Tại Khoản 1 Điều 31 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD , quy định “Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng hàng tháng hoặc theo định kỳ (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư mà chưa sử dụng) để đơn vị quản lý vận hành thực hiện các công việc quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế này”.

3. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD nêu trên và các nội dung công việc theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ do mình đã ký kết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Quý Ban để nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, GĐ2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tiến Văn