Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4946/LĐTBXH-TCCB
V/v tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 2581/VPCP ngày 12/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc công tác cán bộ thực hiện rà soát việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, trường hợp phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

2. Trong công tác tuyển dụng viên chức: căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm tính chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì không ký hợp đồng làm việc, đồng thời hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận để phục vụ tra cứu, xác minh.

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện và báo cáo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục GDNN (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân