Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4902/VPCP-KGVX
V/v sơ kết Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và MTTQ về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện Chương trình số 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (Báo cáo số 389/BC-BYT ngày 8 tháng 5 năm 2018), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Giao Bộ Y tế chủ trì, cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp số 90 trong các năm 2016-2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, CT, TTTT, VHTTDL, TC, XD;
- UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân VN, Hội LH phụ nữ VN, Trung ương Hội cựu chiến binh VN, Tổng Liên đoàn Lao động VN, Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng